Marek Stanisz

Marek Stanisz is a professor of Polish and literary studies at the University of Rzeszów (Poland). He is interested with Romantic literature (especially Romantic literary consciousness and criticism as well as Polish Romanticism in the European context), history of ideas and the relationship between philosophy and literature, and literature and other arts. He is the author of the following books: Wczesnoromantyczne spory o poezję (Kraków 1998), Przedmowy romantyków. Kreacje autorskie, idee programowe, gry z czytelnikiem (Kraków 2007). He has co-edited eleven joint publications, i.a., Adam Mickiewicz. Dwa wieki kultury polskiej (Rzeszów 2007), Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii series. He has published in „Slavica Tergestina”, “Studia Norwidiana”, “Teksty Drugie”, “Colloquia Litteraria”, “Świat Tekstów”, “Zeszyty Szkolne” and in joint publications. He is the editor-in-chief of the literary journal “Tematy i Konteksty”.

 

List of Publications

 

History of the idea of Europe

Articles in peer-reviewed journals

Stanisz, M. (2017). Kraina Południa? Włochy Norwida w perspektywie geopoetyki. Studia Norwidiana, 35, strony 73-93. doi:http://dx.doi.org/10.18290/sn.2017.35-5

Stanisz, M. (2017). The Self in a Crystal Sphere: Juliusz Słowacki’s Concept of the Subject (in his works from the 1830’s). Slavica Tergestina, 19(2), pp. 30-59.

Stanisz, M., & Uliasz, S. (2017). Pogranicza jako przestrzenie …konfliktów: zło konieczne? Tematy i Konteksty, 12(7), pp. 11-19.

Chapters in books

Stanisz, M. (2015). Europejski wymiar literatury polskiej według Wincentego Pola. In M. Łoboz (Ed.), Obrazy natury i kultura. Studia o Wincentym Polu (pp. 531-549). Wrocław: Agencja Wydawnicza a linea.

Stanisz, M. (2016). Prawda powieści według Maria Vargasa Llosy. In A. Iskra-Paczkowska, S. Gałkowski, & M. Stanisz (Eds.), Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2. Światy możliwe. Projekty (pp. 185-203). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Publications focusing on other topics

Books

Stanisz, M. (2007). Przedmowy romantyków. Kreacje autorskie, idee programowe, gry z czytelnikiem. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Stanisz, M. (1998). Wczesnoromantyczne spory o poezję. Kraków: Universitas.

Edited books

Maciąg , K., & Stanisz, M. (Eds.). (2007). Adam Mickiewicz. Dwa wieki kultury polskiej. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Stanisz, M., Maryjka, W., & Żmuda, M. (Eds.). (2009). Między Innymi. Prace polonistyczne studentów i doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów: Biblioteka „Frazy”.

Stanisz, M., & Maciąg, K. (Eds.). (2010). Między biografią, literaturą i legendą. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Brzozowski, J., Skrzypczyk, M., & Stanisz, M. (Eds.). (2012). Stolice i prowincje kultury. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesor Alinie Kowalczykowej. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN.

Iskra-Paczkowska, A., Gałkowski, S., & Stanisz, M. (Eds.). (2013). Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Iskra-Paczkowska, A., Gałkowski, S., & Stanisz, M. (Eds.). (2016). Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2. Światy możliwe. Interpretacje. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Iskra-Paczkowska, A., Gałkowski, S., & Stanisz, M. (Eds.). (2016). Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2. Światy możliwe. Projekty. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Articles in peer-reviewed journals

Stanisz, M. (1994-1995). Imitacja czy kreacja? Polemika z teorią mimesis w okresie sporów przełomu romantycznego w Polsce (1818-1830). Rocznik Komisji Historycznoliterackiej, 31-32, pp. 17-38.

Stanisz, M. (2003). Juliusz Słowacki jako krytyk literacki. Teksty Drugie, 80/81(2/3), pp. 270-281.

Stanisz, M. (2003). Korespondencje sztuk w teorii i praktyce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka(10), pp. 9-22.

Stanisz, M. (2004). Kreacje autorskie w przedmowach literackich doby romantyzmu. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, 31(11), pp. 89-113.

Skrzypczyk, M., & Stanisz, M. (2009). Kilka uwag o nowej podstawie programowej z języka polskiego. Kwartalnik Edukacyjny, 58(3), pp. 62-75.

Stanisz, M. (2010). Kilka słów o współczesnych podręcznikach do romantyzmu. Refleksje na marginesie książki „Romantik-Handbuch”. Świat Tekstów. Rocznik Słupski, 8, strony 303-327.

Stanisz, M. (2010). Kto jest panem, a kto niewolnikiem, czyli humanista w świecie współczesnych mediów. Kwartalnik Edukacyjny, 61(2), pp. 32-42.

Ożóg, Z., & Stanisz, M. (2012). Archiwum polonisty: niefotogeniczne bogactwo. Tematy i Konteksty, 7(2), pp. 7-11.

Stanisz, M. (2013). Ciało i duch w pismach Andrzeja Towiańskiego. Colloquia Litteraria, 15(2), strony 7-27.

Stanisz, M. (2014). Uniwersum arcydzieł. Dyskurs krytycznoliteracki w listach Norwida. Studia Norwidiana, 32, pp. 41-60.

Stanisz, M. (2016). Norwidowska koncepcja oryginalności literackiej w świetle dziejów poetyki. Colloquia Litteraria, 20(1), pp. 175-194.

Stanisz, M. (2017). Kraina Południa? Włochy Norwida w perspektywie geopoetyki. Studia Norwidiana, 35, strony 73-93. doi:http://dx.doi.org/10.18290/sn.2017.35-5

Stanisz, M. (2017). The Self in a Crystal Sphere: Juliusz Słowacki’s Concept of the Subject (in his works from the 1830’s). Slavica Tergestina, 19(2), pp. 30-59.

Stanisz, M., & Uliasz, S. (2013). Poetyka (w) przyszłości. Tematy i Konteksty, 8(3), pp. 11-19.

Chapters in books

Stanisz, M. (1998). Baczyńskiego mit początku. In G. Ostasz (Ed.), Nad wierszami Baczyńskiego. Interpretacje, szkice i rozprawy (pp. 145-161). Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie.

Stanisz, M. (1999). Cyprian Kamil Norwid: „Fortepian Szopena”. In A. Kowalczykowa, & T. Marciszuk (Eds.), Poezja polska od romantyzmu do dwudziestolecia międzywojennego. Interpretacje (pp. 97-113). Warszawa: Wydawnictwo STENTOR.

Stanisz, M. (1999). Poglądy estetyczne bohaterów soplicowskich na tle sporów przełomu romantycznego. In B. Dopart, & F. Ziejka (Eds.), „Pan Tadeusz” i jego dziedzictwo. Poemat (pp. 116-131). Kraków: Wydawnictwo Universitas.

Stanisz, M. (1999). Poglądy literackie młodego Słowackiego. In P. Żbikowski (Ed.), Na przełomie Oświecenia i Romantyzmu. O sytuacji w literaturze polskiej lat 1793-1830 (pp. 277-289). Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie.

Stanisz, M. (2005). Dyskurs krytycznoliteracki w przedmowach romantycznych. Wybrane zagadnienia. In M. Strzyżewski (Ed.), Polska krytyka literacka w XIX wieku (pp. 10-30). Toruń: Centrum Edukacji Europejskiej.

Stanisz, M. (2005). Pejzaże duszy. Próba interpretacji kontekstowej wiersza Juliusza Słowackiego „[Nie używałem leków i lekarzy…]”. In J. Rusin, & K. Maciąg (Eds.), Literatura i jej konteksty. Prace ofiarowane Profesorowi Czesławowi Kłakowi (pp. 59-69). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Stanisz, M. (2006). Obrazy kosmosu w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. In B. Burdziej, & G. Halkiewicz-Sojak (Eds.), Poezja i astronomia (pp. 573-591). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Stanisz, M. (2007). Kreacje autorskie w przedmowach literackich doby romantyzmu. In Z. Trojanowiczowa, & J. Borowczyk (Eds.), Biografie romantycznych poetów (pp. 117-138). Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Stanisz, M. (2007). Krytyka literacka. In A. Skoczek (Ed.), Historia literatury i kultury polskiej (2 ed., Vol. 2: Romantyzm. Pozytywizm, pp. 96-116). Warszawa: Świat Książki.

Stanisz, M. (2007). W kręgu koncepcji poezji chrześcijańskiej: „Felicyta” Antoniego Edwarda Odyńca wobec „Dziadów” cz. III. In K. Maciąg, & M. Stanisz (Eds.), Adam Mickiewicz. Dwa wieki kultury polskiej (pp. 233-248). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Stanisz, M. (2009). „Klasyczność” i klasycy w literaturze polskiej XIX wieku. Przegląd stanowisk badawczych. In K. Meller (Ed.), Klasycyzm. Estetyka – doktryna literacka – antropologia (pp. 261-280). Warszawa: Wydawnictwo NERITON.

Stanisz, M. (2010). „Walka romantyków z klasykami”, czyli o dziejach pewnej metafory historycznoliterackiej. In M. Stanisz, & K. Maciąg (Eds.), Między biografią, literaturą i legendą (pp. 9-40). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Stanisz, M. (2010). Przeszłość i przyszłość „prefacjologii” literackiej. Przegląd zagadnień, perspektywy badawcze. In J. Lyszczyna, & M. Bąk (Eds.), Romantyczne przemowy i przedmowy (pp. 7-24). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Stanisz, M. (2012). Metafory poezji i poety w twórczości Słowackiego. Okres podróży na Wschód. In J. Brzozowski, M. Skrzypczyk, & M. Stanisz (Eds.), Stolice i prowincje kultury. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesor Alinie Kowalczykowej (pp. 338-354). Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN.

Stanisz, M. (2012). Między erudycją, retoryką i świadectwem. Kilka uwag o treści i funkcjach przypisów w twórczości Adama Mickiewicza. Część I (do 1826 r.). In M. Barłowska, & M. Walińska (Eds.), Sarmackie theatrum (Vol. 5: Między księgami, pp. 155-178). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Stanisz, M. (2013). „Prawdziwa poezja serca i duszy”. Kategoria liryczności w polskiej krytyce literackiej wczesnego romantyzmu. In B. Kuczera-Chachulska, & E. Skalińska (Eds.), Liryczność – w kręgu problemów estetyki, teorii i historii literatury (pp. 35-60). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Stanisz, M. (2013). Pytania o światopogląd gatunków literackich. In A. Iskra-Paczkowska, S. Gałkowski, & M. Stanisz (Eds.), Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii (pp. 28-41). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Stanisz, M. (2014). Ideał sztuki według Andrzeja Towiańskiego. In M. Cieśla-Korytowska, & I. Puchalska (Eds.), Olimp – ideał, doskonałość, absolut (pp. 335-352). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Stanisz, M. (2014). Poetyka dzieła otwartego w świetle wypowiedzi romantycznych krytyków literackich (lata 20. XIX wieku). In A. Ziołowicz, & R. Dąbrowski (Eds.), Eklektyzmy, synkretyzmy, uniwersa. Z estetyki dzieła epoki oświecenia i romantyzmu (pp. 349-369). Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka.

Stanisz, M. (2015). Ciało dziecka – romantyzm. (W. Bolecki, Editor, & Wydawnictwo IBL PAN) Retrieved from Sensualność w kulturze polskiej: http://sensualnosc.bn.org.pl/pl/articles/cialo-dziecka-romantyzm-937/

Stanisz, M. (2015). Ciało żydowskie – romantyzm. (W. Bolecki, Editor, & Wydawnictwo IBL PAN) Retrieved from Sensualność w kulturze polskiej: http://sensualnosc.bn.org.pl/pl/articles/cialo-zydowskie-romantyzm-939/

Stanisz, M. (2015). Norwid – ciało i duch. (W. Bolecki, Editor, & Wydawnictwo IBL PAN) Retrieved from Sensualność w kulturze polskiej: http://sensualnosc.bn.org.pl/pl/articles/norwid-cialo-i-duch-938/

Stanisz, M. (2015). Towiański – ciało i duch. (W. Bolecki, Editor, & Wydawnictwo IBL PAN) Retrieved from Sensualność w kulturze polskiej: http://sensualnosc.bn.org.pl/pl/articles/towianski-cialo-i-duch-936/

Stanisz, M. (2015). Drogi rozwojowe dziewiętnastowiecznej literatury polskiej według Wincentego Pola. In M. Łoboz (Ed.), Obrazy natury i kultura. Studia o Wincentym Polu (pp. 551-564). Wrocław: Agencja Wydawnicza a linea.

Stanisz, M. (2015). Topika skromności w autorskich przedmowach do zbiorów lirycznych z pierwszej połowy XIX wieku. In M. Jarczykowa, B. Mazurkowa, & M. Marcinkowska (Eds.), Wypowiedzi zalecające w książce dawnej i współczesnej (pp. 245-281). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Stanisz, M. (2016). „Serce boli, lecz opowiadać trzeba.” Strategie upamiętniania w przedmowach do poematów romantycznych. In M. Cieśla-Korytowska, & J. Czernik (Eds.), Mnemosyne. Pamięć jako źródło dzieła sztuki (pp. 147-163). Kraków: Wydawnictwo Avalon.

Stanisz, M. (2016). Fantastyka. In J. Bachórz, G. Borkowska, T. Kostkiewiczowa, M. Rudkowska, & M. Strzyżewski (Eds.), Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918. Pojęcia – terminy – zjawiska – przekroje (Vol. 1, pp. 356-366). Toruń-Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Literatury Polskiej UMK.

Stanisz, M. (2016). Narodowość/ Swojskość. In J. Bachórz, G. Borkowska, T. Kostkiewiczowa, M. Rudkowska, & M. Strzyżewski (Eds.), Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918. Pojęcia – terminy – zjawiska – przekroje (Vol. 2, pp. 5-28). Toruń-Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Literatury Polskiej UMK.

Stanisz, M. (2016). Program literacki/ Manifest. In J. Bachórz, G. Borkowska, T. Kostkiewiczowa, M. Rudkowska, & M. Strzyżewski (Eds.), Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918. Pojęcia – terminy – zjawiska – przekroje (Vol. 2, pp. 390-399). Toruń-Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Literatury Polskiej UMK.

Stanisz, M. (2016). Przedmowa. In J. Bachórz, G. Borkowska, T. Kostkiewiczowa, M. Rudkowska, & M. Strzyżewski (Eds.), Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918. Pojęcia – terminy – zjawiska – przekroje (Vol. 2, pp. 406-411). Toruń-Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Literatury Polskiej UMK.

Stanisz, M. (2016). Treść i forma. In J. Bachórz, G. Borkowska, T. Kostkiewiczowa, M. Rudkowska, & M. Strzyżewski (Eds.), Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918. Pojęcia – terminy – zjawiska – przekroje (Vol. 2, pp. 695-715). Toruń-Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Literatury Polskiej UMK.

Stanisz, M. (2016). Werteryzm. In J. Bachórz, G. Borkowska, T. Kostkiewiczowa, M. Rudkowska, & M. Strzyżewski (Eds.), Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918. Pojęcia – terminy – zjawiska – przekroje (Vol. 2, pp. 747-755). Toruń-Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Literatury Polskiej UMK.

Stanisz, M. (2018). Co Norwid wiedział o instrumentach muzycznych? Kilka uwag. In P. Abriszewska, G. Halkiewicz-Sojak, I. Dobrzeniecka, & D. Wojtasińska (Eds.), Norwidowski świat rzeczy (pp. 311-330). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

 

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856